Recyklace stavebních odpadů

Recyklace stavebních a demoličních odpadů je vcelku složitý technologický proces. Vyžaduje kvalitní zpracovatelské technologie a je s ním spojena náročná legislativa a logistika. Zajišťujeme recyklační proces stavebních odpadů pod dohledem zkušených pracovníků. Odpad, jako např. různé druhy sutí, kamenivo apod., ekologicky zpracováváme a třídíme, tímto krokem výrazně šetříme životní prostředí.

Využití recyklátu se velmi pozitivně promítá do nákladů stavby, proto recyklaci doporučujeme všem našim zákazníkům. Jsme vybaveni rozmanitým strojovým vybavením, můžeme tak zákazníkovi nabídnout recyklaci v místě demolice pomocí mobilních odrazových nebo čelisťových drtičů a třídění surovin na drtě různých frakcí pomocí mobilních třídičů.

Specializujeme se na recyklaci a třídění:

• cihelné suti
• živice
• betonu
• železobetonu
• ostatního stavebního materiálu

Tímto způsobem lze ušetřit nemalé finanční prostředky za dopravu a poplatky za uložení na skládce. Veškerou likvidaci stavebních odpadů provádíme v souladu se zákonem o odpadech a s důrazem na ochranu životního prostředí.

 

STAVOZEM

Certifikovaný výrobek směsi konkrétních frakcí suti a vhodné zeminy, který je vhodný jako materiál do násypů a podložní zóny tělesa a dále k použití pro zasypávání rýh a výkopů. Materiál Stavozem je dále určená k terénním úpravám a rekultivacím povrchových důlních děl a jinou lidskou činností poškozených pozemků.

TETTRIX

Certifikovaný výrobek konkrétních frakcí cihelného, betonového nebo směsného recyklátu, který garantuje stálost parametrů vstupní suroviny pro inovativní výrobu betonu z recyklovaných stavebních směsí.

 

Více informací naleznete na stránkách našeho licenčního partnera www.redbeton.cz.